Grantobiorca: SOMA VINTAGE EWA ULATOWSKA

Wartość grantu: 23 535,33, wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki

regionu.