1. WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (www.somavintagestore.com), oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”. 

2. INFORMACJE O NAS 

Sprzedaż towarów na tym portalu działającego pod adresem www.somavintagestore.com realizuje pod nazwą „SOMA VINTAGE” właściciel i administrator strony Ewa Ulatowska; Numer NIP: 6972254524; REGON: 302852927  z siedzibą przy ul. Wołyńska  36, 60-637 Poznań, Polska. 

3. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA TYM PORTALU 

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych. 

4.  KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU 

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do: 

I. Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień; 

II. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;

III. Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów). 

5. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Artykuły oferowane na tym portalu mogą zostać dostarczone zarówno na terytorium Polski jak i za granicę. Cena wysyłki krajowej jest stała i wynosi 15 złotych. W wypadku wysyłki za granicę, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie i zależą od obowiązującego cennika Poczty Polskiej. 

6. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE 

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności i kliknąć przycisk „Koniec zamówienia”. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu. Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"). Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest już niedostępny, poinformujemy go o konieczności usunięcia tej pozycji z zamówienia. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

7. DOSTAWA 

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Prosimy pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, do domów studenckich ani hoteli. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty, niedziele i święta.

8. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY 

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. 

9. PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW 

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy. 

10. CENA I PŁATNOŚĆ 

Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób dostawy i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto, w trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności. Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Moje konto” na www.somavintagestore.com, natomiast dla pozostałych Użytkowników (niezarejestrowanych) informacje na temat szczegółów danego zamówienia są dostępne poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik może zrealizować płatność kartami: Visa, Mastercard, American Express, albo z konta PayPal lub Payu. Może też zapłacić za zakup w całości lub w części bonem podarunkowym. W celu zakończenia składania zamówienia, należy udać się do kasy sklepu i zapłacić (wybierając jedną z powyższych metod płatności) za wybrane produkty w ciągu 24 godzin. 

11. ZAKUP TOWARÓW JAKO GOŚĆ 

Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Użytkownikowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Użytkownikiem. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia. 

12. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW 

12.1 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas e-mailem pod adresem: contact@somavintgestore.com lub korzystając z naszego formularza kontaktowego, a następnie ma obowiązek (w ciągu 14 dni od otrzymania towaru) wysłać produkt na nasz adres. Zwrot po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru nie jest możliwy, nawet w przypadku kiedy Konsument wysłał informację o chęci dokonania zwrotu wcześniej, ale nie nadał przesyłki (w ciągu regulaminowych 14 dni). W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy otrzymane od niego wpłaty, pomijając koszty przesyłki, na konto bankowe Konsumenta w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania paczki ze zwrotem. Prosimy o zwrot produktu wraz z dowodem zakupu. Nie przyjmujemy zwrotów produktów w postaci przesyłek nadanych za pobraniem. Koszty wysyłki zwrotu ponosi w całości Konsument. 

13. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE 

Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane. Użytkownik zobowiązuje się do nie prowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS). 

14. POWIADOMIENIA 

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego formularza kontaktowego lub e-maila. 

15. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU 

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień. 

16. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA 

Wszelkie spory wynikające z korzystania z www.somavintagestore.com lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich. 

17. UWAGI I SUGESTIE 

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: contact@somavintagestore.com w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

Ostatnia aktualizacja: 09/2022 r. 

ANEKS:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy (wypełnić i odesłać ten formularz wyłącznie w razie zamiaru odstąpienia od Umowy) contact.@somavinatagestore.com 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: Zamówionych dnia/otrzymanych dnia (*) Imię i nazwisko konsumenta Adres konsumenta Podpis konsumenta (tylko w przypadku wysyłki wydrukowanego formularza pocztą) Data (*) Niepotrzebne skreślić